REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

2010-03-01 10:47

1. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawniania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego /PZW/ zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy.

W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.

[- przejście do spisu treści -]

2. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

§ 1

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu stosownych składek.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.
5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
6. Młodzież niezrzeszona w wieku do lat 14 ma prawo wędkować:

a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swego opiekuna metodą spinningową lub muchową.Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swego opiekuna, mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu lub koła. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
8. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz", który nie ukończył 14 lat, przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW, z zastrzeżeniem pkt. 4.
9. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowią inaczej.
10. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczenia przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

[- przejście do spisu treści -]3. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

§ 2

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia,poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza , który wcześniej zajął dane stanowisko.
4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan , jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.
8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu.

[- przejście do spisu treści -]4. ZASADY WĘDKOWANIA

§ 3

1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a) jednym haczykiem z przynętą, albo
b) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm,
d) przy połowie ryb pod lodem: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
e) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,

2. Przynęty

a) Jako przynęty mogą być stosowane:
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
- przynęty sztuczne.
b) Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/:
- zwierząt i roślin chronionych,
- ikry rybiej.
c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich /np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej /z tolerancją do 2 mm/.
f) Sztuczne muchy to grupa przynęt sztucznych wykonywanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.

3. Wędkowanie

3.1.W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować z brzegu przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze PZW/, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1 godz. Przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca/.
3.2.Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych i hodowlanych.
3.3.Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
3.4.Ponadto wędkarzowi nie wolno:


a)przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b)sprzedawać złowionych ryb,
c)rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d)łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, nap ostrogi, opaski i progi denne,
e)łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
f)łowić metodą "szarpaka",
g)budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
h)posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
i)łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej /od zmierzchu do świtu/ w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września,
j)stosować sztucznego świata, służącego lokalizowaniu bądź wabieniu ryb na stanowisko,
k)kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
l)wędkować z mostów,
m)obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Ryby w stanie żywym , złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.
3.7. Raków pręgowanych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie należy wypuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
3.8.W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

[- przejście do spisu treści -]5. ŁOWIENIE RYB SPOKOJNEGO ŻERU

§ 4

1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.
3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu 10 m
b) między łodziami 25 m
c) między łodzią a brzegiem 50 m

[ - przejście do spisu treści -]6. ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH

§ 5

1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.
3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczna muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi:

a) łowiąc z brzegu 30 m
b) łowiąc z łodzi lub brodząc 50 m

[- przejście do spisu treści -]7. ŁOWIENIE RYB ŁOSOSIOWATYCH

§ 6

1. Łowienie ryb łososiowatych dozwolone jest wyłącznie na przynęty sztuczne z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych wymienionych w informatorze wód krainy pstrąga i lipienia, z wyłączeniem pstrąga tęczowego.

a) w innych wodach nie objetych informatorem krainy pstrąga i lipienia, łowienia tych ryb dozwolone jest na przynęty dopuszczone przez uprawnionego do rybactwa.

2. Przy łowieniu ryb łososiowatych metodą spinningową lub trollingową obowiązują te same zasady jak przy łowieniu ryb drapieżnych.
3. Przy łowieniu metoda muchową obowiązkiem wędkarza jest przestrzeganie następujących zasad:

a) przy łowieniu w wodach krainy ryb łososiowatych wolno posługiwać się tylko jedną wędką,
b) wędka stosowana w metodzie muchowej musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli ruchomej. Żyłkę wolno stosować wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekroczyć dwukrotnej długości używanego wędziska,
c) nie wolno stosować więcej niż dwóch sztucznych much na jednej wędce
d) nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciążenia linki lub przyponu. Dopuszczalne jest stosowanie linki obciążonej w jej konstrukcji,
e) w wodach krainy ryb łososiowatych, w których dopuszcza się łowienie na przynęty roślinne wolno obciążać wyłącznie zestaw z przynętą roślinną. Zabrania się dodatkowego uzbrajania takich zestawów sztuczną przynętą.
f) złowione ryby łososiowate, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić natychmiast po złowieniu,
g) przy łowieniu ryb łososiowatych w wodach udostępnionych tylko do łowienia na sztuczną muchę, zakazuje się stosowania kuli wodnej, a także innych zastępujących ją przedmiotów /np. spławik/.

[- przejście do spisu treści -]8. ŁOWIENIE RYB SPOD LODU

§ 7

1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.
2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.
3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.
4. Wędkujący na lodzie powinni zachowywać pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.
5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.

[- przejście do spisu treści -]9. OCHRONA RYB

§ 8

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy najdalszego krańca płetwy ogonowej.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
- boleń
do 40 cm

- brzana
do 40 cm

- brzana karpacka
do 20 cm

- brzanka
do 20 cm

- certa
do 30 cm

- głowacica
do 70 cm

- jaź
do 25 cm

- jelec
do 15 cm

- karp
do 30 cm (nie dotyczy rzek)

- kleń
do 25 cm

- lin
do 25 cm

- lipień
do 30 cm

- łosoś
do 35 cm

- miętus
a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi do 30 cm,
b/ w pozostałych wodach do 25 cm.

- pstrąg potokowy
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece Odrze i jej dopływach do granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach - do 25 cm
b/ w pozostałych wodach -do 30 cm,

- rozpiór
do 25 cm

- sandacz
do 45 cm

- sapa
do 25 cm

- sieja
do 35 cm

- sielawa
do 18 cm

- sum
do 70 cm

- szczupak
do 45 cm

- świnka
do 25 cm

- troć
do 35 cm

- troć jeziorowa
do 50 cm

- węgorz
do 40 cm

- wzdręga
do 15 cm


3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia

- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca

- brzana karpacka od 1 stycznia do 15 lipca

- certa:

a) w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada
b) w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca

- głowacica od 1 marca do 31 maja

- lipień od 1 marca do 31 maja

- łosoś:

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, soboty i niedziele,
b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,
c)w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.

- miętus z wyjątkiem Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego

- pstrąg potokowy:

a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia
b) w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia sieja od 15 października do 31 grudnia

- sieja od 15 października do 31 grudnia

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja

- sapa od 1 kwietnia do 31 maja

- sum:

a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja
b) w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

- świnka od 1 stycznia do 15 maja

- troć:

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia ; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,
b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,
c) w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia

- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia


4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie chronionych:

- alosa,

- babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka,

- babka mała,

- babka piaskowa,

- ciosa,

- dennik,

- głowacz pręgołetwy, głowacz białopłetwy,

- iglicznia,

- jesiotr zachodni,

- kiełb białopłetwy,

- kiełb Kesslera,

- koza,

- koza złotawa,

- kur rogacz,

- minogi - wszystkie gatunki

- parposz,

- piekielnica,

- piskorz,

- pocierniec,

- różanka,

- słonecznica,

- strzeble - wszystkie gatunki,

- śliz,

- wężynka.


6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:
7. 1. W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):
- głowacica - 1 szt.
7.2.W ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00):
- sum - 1 szt.
- troć jeziorowa, troć i łosoś - łącznie 2 szt.
- boleń, karp, lipień, pstrąg potokowy, amur biały, sandacz, szczupak, brzana - łącznie 3 szt.
- pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany - łącznie 4 szt.
- sieja, węgorz, lin - łącznie 4 szt.
- świnka, certa - łącznie 5 szt.
- jaź, kleń - łącznie 10 szt

Łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
9. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.
10.Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
11.Uprawiony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb

[- przejście do spisu treści -]10. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW

§ 9

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,
b) funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,
c) członków Społecznej Straży Rybackiej,
d) członków Straży Ochrony Mienia PZW,
e) członków Państwowej Straży Łowieckiej,
f) członków Straży Leśnej,
g) członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h) uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek; okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez Wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

[- przejście do spisu treści -]11. INFORMACJE KOŃCOWE

§ 10

1. Do spraw regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr 154 poz. 1803),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) i 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100 poz. 1085),
- Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o laszach (Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 130 poz. 1456),
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. Nr 41 poz. 214),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559), z późniejszymi zmianami (Dz. U z 2003 r. Nr 17 poz. 160)

2. Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały Nr 37 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 29 marca 2003 r.
 

Wyszukiwanie

Kontakty

Jurek Borus

           

nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
www.wedkarstwotv.pl
tekst alternatywny


       

nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką
nazwa która pojawi się w chmurce po najechaniu myszką